9. třída Aslani - 3. trojročí

Zprávy z předmětů 9. třídy Aslanů.

9. třída Aslani - 3. trojročí

Dopis za první čtvrtletí

Český jazyk

V českém jazyce jsme se věnovali opakováním z minulého ročníku, především pak rozborům věty jednoduché, souvětí a pravopisným cvičením. Dále pak jsme začali téma slovní zásoby, slovotvorný a morfematický rozbor slov, vrstvy slovní zásoby, metafory, metonymie, a to vždy s přihlédnutím ke slohovému využití v textech – některá slova lze využít ve vypravování, ale nikoli v odborném textu, jiné slovo je naopak naprosto vhodné do úředního dopisu, avšak v prostém vypravování by znělo velmi nepřirozeně. Žáci si rovněž vyzkoušeli nanečisto jeden češtinářský CERMAT test a také začali pracovat se SCIO testy na počítačích s panem učitelem Adamcem. V listopadu pak devátou třídu čeká národní testování z českého jazyka. V hodinách češtiny s paní učitelkou Knoblochovou žáci pravidelně píšou diktáty, které si následně opravují a rozebírají případné chyby, dále pracují na cvičných testech, které doplňují o gramatická cvičení.

Žáci také začali psát první slohovou práci – vypravování. Na slohovou výchovu dávám velký důraz, neboť psaní textů a formulace myšlenek považuji za důležitou součást českého jazyka a zároveň za oblast, kde musí žáci využívat z jazyka veškeré své znalosti – jak pravopisné a gramatické, tak slohovou vhodnost i strukturování textu. V hodinách českého jazyka jsme se věnovali i literatuře, po seznámení se základními literárními pojmy jsme se v tomto období především literatuře do konce 18. století, kdy jsme si četli drama Hamleta od Williama Shakespeara. Zkoušeli jsme jej číst ve dvou překladech, v moderním i ze staršího z 19. století, jehož dnes archaický jazyk plný přechodníků žáky zaujal možná více, jak moderní. V dalším čtvrtletí se budeme zabývat literaturou 19. století.

Žáci rovněž dostali jako domácí projekt napsat strukturovaný referát na dvě knihy, jednu beletristickou dle vlastního výběru, druhou je pak Proměna od Franze Kafky. Žáci se při něm budou učit propojovat své literární znalosti a teorii se schopností stručně převyprávět myšlenku díla a také rozeznávat objektivní a subjektivní pohledy na dílo. Referát nebude mít pouze formu psaného textu, ale bude se skládat z pěti částí: První se bude zabývat samostatným literárním rozborem, do druhé části rozepíší samotný děj příběhu, do třetí části vyberou úryvek díla a popíšou jej. Nakonec ve čtvrté části napíšou vlastní zhodnocení a zkušenost. Tyto referáty si poté rozebereme ve škole.

Vyučující Šimon Plašil

 

Dějepis

V dějepise jsme se v tomto čtvrtletí věnovali dějinám 19. století, především pak její druhé polovině. Probírali jsme témata sjednocení Itálie a Německa a s nimi související italskou válku za nezávislost a prusko-francouzskou válku, postupný rozpad Osmanského impéria, americkou občanskou válku a vrcholný kolonialismus. Z dějin zaměřených na naše dějiny jsme probírali pád Bachova absolutismu, vznik Rakouska-Uherska a život Čechů v monarchii. Žáci pracovali s historickými dokumenty, videodokumenty, učebnicí i prameny. Žáci měli i za domácí úkol sepsat referát zaměřený na jednoho českého a jednoho světového vynálezce. Z českých vynálezců byl nejvíce zmiňován František Křižík a ze světových Thomas Alva Edison či Nikola Tesla. Zvláštní důraz kladu na práci s mapou, tudíž si žáci téměř v každé hodině zakreslují události do určitého prostoru. Pro studijní účely píšu pro své žáky i online historická cvičení, se kterými občas pracujeme i při hodině, ale mohou je využívat i doma jako svou přípravu na hodiny a testy. Na materiály a online cvičení pro 19. století na webu Studium kvalitně se můžete podívat přímo zde: https://studium.kvalitne.cz/dejiny-19stoleti.php

Vyučující Šimon Plašil

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka