8. třída Delfíni - 3. trojročí

Stránky pro 8. třídu Delfínů ze třetího trojročí.

8. třída Delfíni - 3. trojročí

Dopis za září a říjen

 

Český jazyk

V českém jazyce si žáci v průběhu září připomínali literární pojmosloví, s čímž přicházejí a budou přicházet do styku při absolvování Cermat testů a tvorbě čtenářských deníků. Učili se vyhledávat literární pojmy v textech. Napsali si písemnou práci ověřující znalost literárního pojmosloví. Žáci psali dva zkušební Cermat testy, druhý byl opravou předešlého. Také jsme věnovali čas rozboru úloh z modelových Cermat testů. Byly vytvořeny úlohy, které tematicky souvisely s učivem v zeměpisu, takže si žáci procvičovali český jazyk a zároveň i zeměpis. Jako celoroční projekt žáci tvoří své příběhy na pokračování. Jednou za dva týdny napíší jeden díl. Každý žák si vymyslel svou hlavní postavu a píše její příběh, odehrávající se v prostředí kontinentů, které probíráme v zeměpisu. Forma může být PPT prezentace s obrázky nebo jen text (psaný ručně či na počítači). Každý díl musí splňovat několik požadavků (gramatická a stylistická správnost; minimální rozsah; použití zeměpisných faktů v textu; dodržení zadaného slohového útvaru (u 1. dílu nezadán, u 2. dialog, u 3. vypravování); vytvoření tří otázek na češtinu a tří otázek na zeměpis, na konci příběhu; uvedení zdrojů informací). Někteří žáci pak své příběhy prezentovali před třídou. Jejich spolužáci odpovídali na otázky, vycházející z textu. Žáci si zkoušeli napsat krátkou recenzi. Žáci si zkouší práci s tříděním informací, posuzováním jejich důležitosti. Také se věnujeme krátkým gramatickým cvičením, kterými si žáci procvičují své znalosti y/i, s/z, mě/mně, ě/je, malých/velkých písmen, základní skladební dvojice, slovních druhů a větných členů.

Zeměpis

V zeměpise jsme v průběhu září a října opakovali učivo minulého roku, a sice Austrálii a Oceánii, Jižní Ameriku, Severní Ameriku a Afriku. Snad nejvíce času bylo věnováno práci s příběhy žáků (viz popis českého jazyka), které s těmito učivy úzce souvisí. Nemenší pozornost se dostala i dalším kreativním aktivitám, jako byla tvorba nástěnné mapy probraných kontinentů (na 32 slepených čtvrtek A4 žáci přeměřili a narýsovali souřadnicovou síť rovnoběžek a poledníků a do ní následně překreslovali obrysy kontinentů; pak barevně znázorňovali topografické náležitosti, očíslovali je a k číslům přiřadili v legendě údaje). Další tvůrčí aktivitou byla tvorba zeměpisného pexesa, kdy žáci na jednu kartičku napsali pojem související s jedním z kontinentů (město, stát, řeka atd) a na další nakreslili obrys kontinentu a do něj pojem vyznačili (bodem, linií, plochou). Kartičky byly následně zalaminovány. Mimo to žáci sledovali zeměpisné dokumenty, poslouchali audio nahrávku o Austrálii, přišli do styku s klasickými PPT prezentacemi i interaktivními PPT prezentacemi, kdy měli na každém druhém slidu otázku, na kterou odpovídali s pomocí svých mobilních telefonů (PPT prezentaci měli v mobilech otevřenou). Důležitým zdrojem informací byla pro žáky mimo jiné i cvičení rozebíraná v hodinách českého jazyka, tématikou související s probíranými kontinenty.

Dějepis

V dějepise jsme s žáky v průběhu září a října probírali téma zámořské objevy; Martin Luther a reformace; nástup Jagellonců na český trůn; první Habsburkové na českém trůnu. Nejvíce jsme pracovali s historickými dokumenty (někdy jeden dokument na celou hodinu, jindy několik párminutových úseků jednotlivých dokumentů). Žáci se učili dokumenty shrnout do několika vět, vyjádřit hlavní myšlenku; porovnávat jednotlivé dokumenty a úseky dokumentů. Kromě toho byly do hodin dějepisu zapojeny i PPT prezentace a pracovní listy. Často jsme o tématech mluvili, většinou formou dialogů, někdy jen formou výkladu učitele.

Vyučující Tomáš Hora

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka