FacebookFacebook

Čím je naše škola?

Pedagogiku, kterou uplatňujeme v naší škole pro všechny věkové kategorie dětí, označujeme jako vztahovou pedagogiku. Vztahová pedagogika v našem pojetí respektuje vývojové potřeby jednotlivých fází vývoje dětí a dospívajících a dává jim v učení pevně určený rámec, jímž jsou příchody a odchody ze školy, hranice prostoru školy, a nabízí vztah mezi učitelem a žákem v procesu učení dle potřeb a možností obou s podporou rodičů. Naše škola je rozdělena na věkově srovnatelné skupiny tříd dětí tak, abychom se co nejvíce soustředili na vztahovou pedagogiku. A potřeby dětí rozlišujeme především podle potřeb Marie Montessori a jejích geniálních označení aktivních období dětí. Zároveň navazujeme na Montessori pedagogiku v tom, jak vytváříme prostor žákům pro talenty jejich osobnosti, pro potřeby jejich zkoumání a objevování a také pro potřeby jejich rozvoje. Zároveň se v našem konceptu z učitelů v některých částech výuky stávají průvodci. V některých částech vyučování předvádějí učitelé prezentace, v jiných jsou kouči a organizátoři tréniniku v učení a v dalších částech jsou přátelé, kteří podporují své dětské přátele v otevírání jejich myslí a tvůrčícho potenciálu, ale také jsou aktivními příslušníky jejich zrání a dozrávání. 

Učitel se v našem konceptu pedagogiky neztrácí  jako osoba, která nemá v našem vztahu prostor, ale je potřebný jako zralá a dospělá osobnost, jež pomáhá dítěti zvládnout jednotlivé vývojové úkoly a nejen uspokojuje jeho potřeby, ale nabízí mu i cesty ke zrání či zvládnutí jednotlivých vývojových fází zrání. Učitelé zůstávají učiteli v prezentacích, ale stávají se také průvodci v dalších situacích a přáteli v dozrávání a v těžkostech.

Je tedy v učení přítomen jako někdo důvěryhodný, kdo pomocí důvěry a vztahu může pomoci žákovi, ale také je zde přítomen jako osoba, která nejen dítěti nabízí příjemné chvíle ve škole, ale také je s ním a pomáhá mu zvládnout nové výzvy a těžší vývojové způsoby a přináší možnosti a metody, na které by dítě samo nepřišlo. A jeho role se mění s tím, jak se mění věkové potřeby žáků. 

Naše škola je jiná na první i druhý pohled. Většina lidí, kteří uvidí naší školu poprvné, má dojem, že je malá. A ona malá opravdu je. Ale hned v následující chvíli v naší škole dovedou všichni zabloudit. Je malá, ale dost členitá.

Většina návštěvníků říká, že ve škole cítí jinou a příjemnou atmosféru. I my pracovníci a žáci se ve škole cítíme dobře. Velmi často učím dvouhodinovky českého jazyka a na konci druhé hodiny se někdo zeptá: "Bude ještě jedna hodina?"

Děti i učitelé mají ve škole dobré vztahy a není to úplně snadné. Dobré vztahy předpokládají, že se ohlížíme jeden na druhého a přemýšlíme o tom, co potřebují ostatní, a pokud možno, jasně si domlouváme, jak to ladí s našimi potřebami dohromady. Což neznamená, že by vzájemné vztahy byly jen ideální. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou autentické, učení je proces, který může vybudit stres a tlak a učitel je zde proto, aby pomohl tento stres a tlak zvládnout a překonat. 

Ve škole učí učitelé, kteří jsou přátelští a vstřícní, většina z nich absolovala kurz Respektovat a být respektován. Umějí jasně stanovovat hranice výuky a bezpečný rámec, ve kterém se s dětmi pohybují. 

Každý učitel učí ve škole trochu jinak, ale všichni jsou inspirováni konstruktivistickou pedagogikou. Tedy pedagogikou, která pomáhá dětem vytvářet představy a konstrukty. Je to jistě Montessori pedagogika, ale i H-mat matematika. Český jazyk a matematika jsou klíčové v každém ze tří trojročí. Český jazyk je doplněn dramatickou výchovou, divadelními přestaveními, tvůrčím psaním, podporou a rozvojem čtení a audioposlechem a někdy i kritickým myšlením. V matematice je škola zapojena do projektu H-mat kolegiální podpory a učitelé jsou lektorkou H-mat podporováni v uplatňování metody profesora Hejného ve výuce. 

Anglický jazyk se vyučuje od první třídy. Od třetí třídy se anglický jazyk vyučuje v malých skupinách 35 žáků podle jazykové úrovně 23 hodiny týdně. Zvolená metoda efektivity na úkor množství hodin přináší zjevný rozvoj jazyka. Další cizí jazyk se vyučuje od 8. třídy. 

Žáci ve škole pracují na projektech vědy a techniky, historie a zeměpisu  později fyziky a chemie. Objevitelskými metodami poznávají přírodu. Práce ve škole je často doplněna návštěvami muzeí, archeoparků, IQ parků, samostatnými projekty a jejich prezentacemi. 

Výtvarné, hudební a dramatické aktivity rozvíjejí tvořivost dětí. Často jsou doprovázeny žákovskými koncerty, divadelními představeními či návštěvou divadel a galerií. 

Žáci ve škole pracují na počítačích, ovšem také ve vyučování českého jazyka či matematiky používají PC. Škola je pravidelně testována srovnávacími testy Scio a je v nich velmi úspěšná. Na konci osmé třídy se žáci začínají připravovat intezivně na přijímací zkoušky na střední školy. 

Každá třída pravidelně sportuje. První trojročí se účastní plaveckého výcviku a třetí trojročí plaveckého tréninku. Podle možností celá škola v zimě bruslí. Je také organizován lyžařský výcvik a školní olympiáda. 

Ve škole najdete mnoho zvířat, o která se žáci starají v rámci ZOO kroužku  rybičky, papoušky, korálovku a želvy. Na školním dvoře a na školní zahradě tráví žáci přestávky a část školní družiny. Žáci pečují o toto svoje okolí prakticky  najdete zde i bylinkovou zahradu a také další zvýšené záhony s květinami. Škola má velkou školní zahradu u satalické obory, kam na podzim a na jaře žáci docházejí a starají se o stromy a keře, či tráví čas v blízkém lese. Celoročně je jedno odpoledne týdně lesní družina, která se odbývá v nedalekém lese na vrchu Ládví.

O hodnocení a vnitřní motivaci  viz samostatný článek.

Naše škola je tedy inovativní. Pokud bychom byli ve Skotsku či ve Finsku, asi by rodiče řekli, že ne, že jsme normální poctivá škola. Ale v Čechách jako inovativní vypadáme. :-) Odborně je naše škola školou Montessori, především v druhém a třetím trojročí jsme jako škola velmi inspirovaní postupy Montessori. 

Kalendář Teen - druhý stupeň a gymnázium
Kalendář 1. stupeň

Kontakt