Rozvoj klimatu a demokratické kultury v ZŠ Heřmánek

Na naší škole realizujeme projekt, který řeší problém nastavení demokratické kultury a klimatu ZŠ. Cílem je podpořit žáky v rozvoji kompetencí jako je samostatnost, zodpovědnost, kritické myšlení, mediální gramotnost, řešení problémů aj.

Rozvoj klimatu a demokratické kultury v ZŠ Heřmánek

Název projektu: Rozvoj klimatu a demokratické kultury v ZŠ Heřmánek
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002073
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: 07_20_079
Název výzvy: OPPPR_58. výzva SC 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 10. 2021 - 30. 9. 2023 (24,00 měsíců)

 

Anotace projektu

Základem projektu je analýza stavu demokratické kultury a klimatu ZŠ Heřmánek, nastavení nových forem práce s žáky a jejich většího zapojení do aktivního života a rozvoje školy, proškolení učitelů a rozšření témat, týkajících se demokratické kultury ve výuce. V rámci projektu bude nově vytvořen jak žákovský parlament, tak čtyři žákovské týmy (ekotým, mediální, sociální a multikulturní tým). Závěrečným výstupem projektu je žákovská konference a aktualizované strategické dokument ZŠ v této oblasti.

Klíčové aktivity:

1. proběhnou konzultace s odborníky, na základě kterých dojde k revizím školních dokumentů

2. V rámci projektu se vytvořily na naší škole čtyři žákovské týmy, které budou rozvíjet kompetence žáků a žákovský parlament, který bude zvyšovat informovanost žáků o dění ZŠ. Stmelovacím prvkem bude adaptační pobyt pro představitele žákovského parlamentu.

3. Uskuteční se aktivity přispívající k rozvoji DK a klimatu školy a to konkrétně 135 hodin etické výchovy v rámci výuky, 30 tematických dílen či workshopů na rozvoj demokratické kultury ve třídách, dále 5 návštěv či exkurzí zajímavých míst s daným tématem a koncem školního roku proběhne závěrečná žákovská konference na téma "Klima škly a pravidla demokratické kultury", která bude rovněž pro veřejnost.

4. Proběhnou rovněž aktivity přispívající k rozvoji DK a klimatu školy pro učitele formou seminářů, školení, sdílení zkušeností a teambuildingu pro všechny zaměstnance ZŠ.

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt