Škola online, výuka online. Heřmánek v epidemii koronaviru

Škola online, výuka online. Heřmánek v epidemii koronaviru

Den po uzavření škol jsme převedli naši školu na online systém. Naše škola má velkou výhodu, protože její základy jsou v domácím vzdělávání a také administruje domácí vzdělávání, takže si umíme poradit. Po týdnu práce jsme připravili tento systém, který vychází ze základních vizí školy.

Naše hlavní priority

1. Udržet třídy v kontinuitě, udržet v kontintinuitě vztahy mezi učitelem a žákem a pokud možno i žáků mezi sebou.

2. Dodržet ŠVP a do konce školního roku vytvořit pro žáky takové prostředí, aby byl ŠVP Heřmánek pro jednotlivý školní rok naučen a děti měly patřičné a očekávatelné znalosti a dovednosti.

3. Pro komunikaci s dětmi nám slouží on line systémy, které pro děti zajistí rodiče. Jsou zřízeny třídy na systému www.whereby.com - 3 třídy pro max 12 účastníků a další třídy pro několik dětí a učitele. Systém je možné používat z počítače, ale i z chytrého telefonu. Kvalitní připojení pro děti je zásadní podmínkou kvality našeho učení. 

4. Nezadáváme dlouhodobé úkoly a neočekáváme jejich kontrolu, jako učitelé si neusnadňujeme cestu. Rozlišujeme, s důrazem na rozvoj samostatnosti učíme  a pomáháme žákům v rozvoji samostatnosti, s ohledem na individuální potřeby dětí a s očekáváným odhadem a výzvou pro  možnosti žáků s  pohledem na možnosti  věkového vývoje žáků. Jiinou samostatnost mají děti z 1. třídy a potřebují pomoc rodičů, žáci v 6. třídě již pracují sami podle rozvrhu s pomocí třídních učitelů a pomocí společných setkávání s dohledem rodičů atd. 

1. TROJROČÍ - 1., 2. a 3. třída 

V prvním trojročí vyučují třídní učitelé český jazyk, matematiku a prvouku. V 1. třídě vyučuje třídní učitelka také anglický jazyk. V druhé a třetí třídě vyučují další specialisté. V tomto trojročí také probíhá on line výuka hudební výchovy. V tomto trojročí učí učitelé v malých skupinkách a s podporou rodičů. 

2. TROJROČÍ 

4. a 5. třída 

Český jazyk a matematiku vyučují třídní učitelé. Do vyučování také vstupují učitelé prvodědy a učitelé anglického jazyka. Výuka probíhá v malých skupinách. 

6. třída

Pracuje pod vedením třídní učitelky velmi samostantně, protože různí učitelé se střídají ve vyučování českého jazyka, matematiky, dějepisu, fyziky, přírodopisu a anglického jazyka a dramatické výchovy. 

Objevitelské vyučování již od 3. třídy (Prvověda, F, Pří, D, Z ) probíhá častečně společným online vyučováním, částečně samostanou objevitelskou prací a budováním návyků práce v projetech, ale i v samostatném učení. 

Ve druhém trojročí mají děti v rámci českého jazyka jednou až dvakrát týdně diktovaný on line diktát a jednou týdně v malých skupinkách hudební výchovu. 

3. TŘETÍ TROJROČÍ

8. třída - probíhá vyučování ČJ, D, Z, připravuje se výuka N a AJ a F, CH, a Př

9. třída - vyučování probíhá online - ČJ a D, anglický jazyk probíhá pouze ve skupince 3 žáků, probíhá vyučování NJ, ale i vyučování F, CH, D 

            - online také probíhá příprava na přijímací zkoušky z matematiky 

Výuka předmětů výtvarná výchova, pracovní výchova a tělesná výchova probíhá individuálně ve všech ročnících školy a její průběh bude doložen porfoliem činností z VV a PV a fotodokumentací z TV. Stejně tak bude probíhat výuka počítačové gramotnosti

Mimořádná výuka na žádost rodičů:

Ve škole je možnost nepřipojit se ke školnímu systému a převzít celkovou zodpovědnost za výuku svého dítěte, jak je zvykem v domácím vzdělávání školy. V tom případě pak rodič, který má zájem o tento systém, předloží písemnou žádost řediteli školy, který jí posoudí a schválí. Pokud bude taková možnost schválena, bude rodiči stanoven rámec ŠVP, který je obsahem vyučování od března do června.  Žák a rodič budou v červnu předkládat porfolio z každého předmětu a žák bude přezkoušen a ohodnocen způsobem, jakým probíhá přezkoušení při domácím vzdělávání. 

Postup při neúčasti žáků v online výuce  mimo rámec dohody:

Pokud nebude žákovi schváleno mimořádné domácí vzdělávání a žák nebude součástí online systému z jakýchkoliv důvodů, bude škola požadovat předložení porfolia práce za celé pololetí a žák bude přezkoušen ze všech předmětů a dle jeho znalostí bude stanoveno hodnocení a následně postup do dalšího ročníku. Jedná se spíše o žáky ve třetím trojročí, kdy by se žáci z důvodů svojí neochoty pracovat mohli školní práce neúčastnit. Taková nespolupráce je však považována za problematickou a škola nepřebírá zodpovědnost za neúspěšné školní výsledky v takovémto pojetí. 

 

 

 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka