škola v Readingu Systém individuálního vzdělávacího tempa

Prezentace návštěvy školy U křižovatky tří dubů v Readingu 

škola v Readingu Systém individuálního vzdělávacího tempa

Škola v Readingu v systému individuálního vzdělávacího tempa -   přístup k individuálnímu vzdělávání, včetně vzdělávání 

Metoda PACE, která byla ve škola také uplatňovaná umožňuje žákům individuálním rozvoj a to i žákům s odlišným cizím jazykem. Oba obrázky ukazují, že žáci mají možnost se rozvíjet v jednotlivých předmětech v individuální zralosti a s individuálním přístupem. Což umožňuje podpořit ve škole děti s nadáním, žáky s odlišným cizím jazykem, ale i žáky s odlišnými vývojovými potřebami.

Historie systému. Systém byl vyvinut v USA a je zaměřen na úspěšnost studentů. A zajímavě se potkává ze systémem, která je vytvořen v projektu Teen na naší škole. Od roku 1977 směřuje odborné zdroje k navrhování systému, které jsou zaměřeny na pomoc pro „přehlížené“ či „nepoučitelné“ studenty. Celý systém je zaměřen tak, aby pomohl žákovi (studentovi) zajistit vzdělávání, obsah, výuku a rozvrh studenta a přizpůsobit toto všechno, jedinečným potřebám každého studenta. Systém se potkává se studentem přesně tam, kde je. Tento stav je zjištěn podle testování a odborné práce učitele-průvodce a pomáhá jim dosáhnout jejich potenciálu prostřednictvím široké škály zdrojů a strategii vhodných pro jejich styl učení,  schopností a zájmů a  také rozvíjet sociální, emocionální a fyzickou situaci žáků. Systém individuálního tempa učení věří v pozitivní dopad na sytému na úspěch studentů. Pokud studenti zažívají malé a postupné úspěch, jsou motivovaní a touto motivací připravováni na další důvěru v učení a na pozitivní rozvoj svého učení v současné chvíli, ale i v celém životě. Tento systém je navržen s ohledem na jednoduchý fakt, který předpokládá, že každá osobnost je „stvořena“ či „vyvinuta“ s jedinečnou sadou výukových potřeb. A každý student sám ví a s pomocí učitele-průvodce ví, co se potřebuje naučit, aby byl v životě úspěšný.  

Výsledkem práce se systémy PACE je osobní zodpovědnost žáků a individuální postupy. Žáci pracovali ve školách  v kancelářích, tedy v pracovních stolech s ohraničením.  Práce ve škole a dalších školách v Británii, ale také práce u nás ve škole Heřmánek v Žákovské kanceláři se osvědčila. Žák se soustředí 

Někteří učitelé věří, že zdrojem motivace je vnitřní pud, vnitřní touha dosáhnout a dostat se vpřed. Jiní tvrdí, že motivovaní lidé se zavazují k cílům a ideálům a tento závazek je motivuje k úspěchu. Tyto názory však popisují motivované chování, ale neříkají nám jak a proč to někteří lidé mají a jiní ne. Mnoho lidí – profesionálů i laiků se drží představy, že motivace je energie nebo pohon, který vychází z nitra člověka. Pokud tomu opravdu věříme, mohli bychom nemotivované nechat na pokoji, protože v sobě nemají tento „vnitřní pohon.“To nám ukazuje, že tento předpoklad je falešný. Můžeme tedy studenty motivovat i učení a pomáhat jim k úspěchu. Ale jak to máme udělat? 

Současní američtí psychlogové McKee, Sam Slack a Bill Brirt mluví o síle „bezpečného“ učení ve vzdělávacím prostředí. Trest, jako negativní posílení častěji vede k neúspěchu než k úspěchu. Pozitivní a úspěšné zkušennosti s učením mají silný pozitivní vliv na budoucí zkušennosti s učením. Z toho tedy vyplývá, že studenti a žáci se mohou efektivně učit ve výukově bohatém prostředí. Na zpětnou vazbu a prostředí bezpečném proti selhání, které zajišťuje okamžitý a konzistentní úspěch při učení. Mc.Kee říká: „Nic neanučí tolik, jako úspěch a pozitivní zkušenost s učením.“

Tato skutečnost začíná být již ve vzdělávání rozpoznatelná a byla rozpoznatelná v systému PACE, ale i v celém systému vzdělávání v zahranicí. Teorie je taková, že studenti a žáci, kteří uspějí, s větší pravděpodobností obdrží povzbuzení a pozitivní zpětnou vazbu, zatímco Ti, co neuspějí mají tendenci přijímat kritiku a zpětnou vazbu, často jako trestající zpětnou vazbu. Jak zaostavávají za svými vrstevníky, negativní zpětná vazba a pocity selhání se stále množí. Flustrovací žáci a studenti odcházejí ze škol poraženi a přesvědčeni, že se nemohou učit. Tato očekávání neúspěchu si s sebou nesou i do jiných dalších škol a jiných vzdělávacích prostředí. 

Tito „rizikoví“ studenti potřebují zažít úspěch v učení. To se ve školách děje prostřednictvím standardizovaných testů v zahraničí, skupinovým srovnání a další negativní zpětné vazbě. Oni naopak potřebují postupně získávat důvěru ve vzdělávání a zkušenosti s úspěchem v učení, které se dají rozvinout v další zkušenosti úspěchu ve třídě. Aby bylo možné dosáhnout tohoto bezpečného kurzu studia, potřebují ve většině případů ohrožení žáci a studenti vysoce individualizovanou výuku, hodnocení a setrvalou pozitivní zpětnou vazbu od svých učitelů. 

Systém individuálního tempa je vyvíjen  psychology  a  zajímá způsoby prolomení neúspěchu od roku 1977. Od prvních kroků v oblasti vzdělávání dospělých v nápravně-výchovných programech až po současnost ovlivňuje velkou řadu žáků po celém světě, kteří začínají jako malý žáčci tím, že udělají poměrně malé a snadno zvládnutelné kroky. 

Systém individuálního tempa počítá s rozvoje těchto dovedností u žáků:

Seberozvoj

Rozvoj sebepřijetí 

Rozvoj sebevědomí

Objevování a zacházení s emocemi

Rozvoj dovednosti vypořádat  se s konfliktem

Rozvoj schopnosti vypořádat se se stresem

Rozvoje umění zacházet s kritikou

Rozvoje schopnosti vypořádat  se s neúspěchem

 

Systém rozvíjí kompetence a s chopnosti k 

dosažení osobních cílů

identifikaci zájmů

nastavení priorit

stanovení cílů

rozhodování

řešení problémů

plánování

správě času

jasnému myšlení

systémovému myšlení

 

A osobnostní dovednosti žáků (studentů)

Interpersonální dovednosti

 Efektivně naslouchat

Efektivně mluvit - komunikovat

Být asertivní

Být zaměřený na lidi a vztahy

Schopnost postupovat podle pokynů a být strukturovaný

Schopnosti organizování a vydávání pokynů

Schopnosti Identifikace pracovních stylů

Celkově rozvíjí dobrou týmovou práci 

 

 

Postup práce ve škole v systému individuálního vzdělávacího tempa

 

1.     Připravené prostředí – Zorganizované prostředí, testy, Systém pracovních sešitů ve třídě, systém klíčů, kanceláře pro jednotlivé žáky a další vybavení a programy školy, včetně TV a 300 výukových lekcí napříč všemi základními oblastmi předmětů, které lze kombinovat a kombinovat podle potřeby pro každého studenta

2.     Testování situace žáka a zjištění jeho individuálních potřeb

a)     Testuje učitel pozorováním 

b)    Použití testů v jednotlivých předmětech 

c)     Osobní volby žáka a plánování v týdenním a denním plánu v žákovské kanceláři v kooperaci s učitelem-průvodcem 

V této spolupráci probíhá 

A)    Práce s motivací mezi učitelem-průvodcem a žákem 

B)    Práce se zpětnou vazbou 

C)    Práce s plánem 

D)    Práce s růstem (používání privilegií – získaných možností)

V tomto systému neustále v pracovních sešitech a v interakci s učitelem-supervizorem neustále probíhá podpora systému, ale především dle vlastní volby tempa a často i činnosti probíhá učení – získávání informací a upevńování naučeného – aplikování naučeného.

Zpětná vazba: 

Většina učitelů a školitelů používá zpětnou vazbu neustále – ta je pro proces učení zásadní. Zpětná vazba je někdy poskytována spíše ledabyle nebo neformálně méně strukturovanými, méně spolehlivými způsoby. Tam, kde učební prostředí neposkytují účinnou zpětnou vazbu systematickým a spolehlivým způsobem, je méně pravděpodobné, že se konzistentně zlepší zisky z učení a chování při učení. Když k výdobytkům učení dochází bez účinné zpětné vazby, bývají nepředvídatelné. Zde uvedené tipy jsou navrženy tak, aby učitelům pomohly kriticky přezkoumat jejich zpětnovazební metody. Pedagogové, kteří využívají jednoduchých návrhů v „Pravidlech zpětné vazby“, zajišťují, že s praxí a plánováním dostávají studenti během výukového procesu zpětnou vazbu, kterou potřebují k maximalizaci studijního úspěchu. Poskytované tipy jsou také přizpůsobivé mnoha různým učebním prostředím, se studenty jakéhokoliv věku.

Zpětná vazba je postup, kterým člověk po ukončení činnosti získává informace o určitém aspektu svého chování nebo výkonu. Zpětná vazba může být použita ke zvýšení žádoucího chování nebo ke snížení nežádoucího chování. Obecně platí, že čím je zpětná vazba přesnější, tím je účinnější při posilování účinější. 

Jak zpětná vazba probíhá 

a)     Vlastní kontrola práce žáka podle klíče. Žák zpracuje část učebního plánu. Je označen přesně místo, kdy si žák musí svoji práci zkontrolovat. Odejde na kontrolní místo a zkontroluje si učení podle klíče. 

b)    Kontrolní test – závěrečný – žák zpracovává samostatně 

c)     Zpětná vazba – učitel – žák 

d)    Test mimo žákovu kancelář 

e)    Závěr – vyhodnocení testu a ocenění učitelem a plánování další práce 

Třída střední školy  – tedy od 9. – 11. stupeń ve Velké Británii a nebo 4. trojročí v Montessori systému – tedy třída směřující k maturitní či závěrečné zkoušce 

Ve třídě pracuje několik žáků, jejichž rodný jazyk není Angličtina. 

Na fotografiích je třída, která je třída počátečního čtení – tedy pro nás věkově přípravné oddělení mateřské školky, kde se učí žáci psát o rok dříve, než u nás. 

Opět nejstarší třída, zajímavé je osvětlení v každé kanceláři. Ale úplně úžasné bylo také to, že každý žák měl nad sebou vlastní tabuli a na ní byla vidět, jeho spolupráce s učitelem a to, především v matematice, ale také to, jak každý žák je na jiné úrovni. 

Aplikace pro Heřmánek Praha:

Heřmánek Praha pro projekt Teen vyvíjí a následuje dva směry, které vyhovují všem žákům  a především dětem z cizím mateřským jazykem. 

Pedagogická rada projektu Teen byla seznámena s projektem Individualizovaného tempa vzdělávání a tým učitelů tento systém zapracovává práce tříd v novém školním roce, především v předmětech jako je Anglický jazyk, matematika, Španělský jazyk. 

 

 

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt