FacebookFacebook
EduPage

Scio testy

Naše škola hodnotí převážně slovním hodnocením na 1. stupni i na 2. stupni. Hodnocení na prvním stupni následuje vývojové fáze žáků a je více motivační. V 5., ale rozhodně v 6. třídě hodnocení přechází více do formativního charakteru. Jedná se tedy se dva druhy slovního hodnocení. Předměty jako matematika, český jazyk a anglický jazyk jsou hodnoceny měsíčně. Všechny předměty slovně čtvrletně - 2 x v systému Edupage, 2 x v systému písemného hodnocení a 2 x ročně na tripartitní třídní schůzce mezi rodičem, žákem a učitelem. V systému hodnocení probíhá hodnocení učitele, sebehodnocení žáka a do hodnocení někteří učitelé také mohou přizvat rodiče. 

Scio testy

Scio testy

Scio testy jsou pro nás důležité. Umožňují nám srovnat znalosti našich záků se znalostmi většího množství jejich vrtevníků. Také srovnat kvalitu výuky na naší škole ve srovnání s jinými školami. Tohoto testování se účastní každoročně asi 25 % škol a víceletých gymnazií (cca 3000 škol). Samozřejmě, jako výběrová škola máme spíše nadprůměrné žáky. Současně se těchto testů účastní především školy nadprůměrné - soukromé, víceletá gymnázia a spíše nadprůměrné státní školy. Tak jsme rádi moc nás těší, že jsme v těchto srovnání pravidelně dost úspěšní. Je to především úspěch našich skvělých žáků. 

 

Květen 2019

Výsledky testování Scio testů 

Rozhodli jsme se, že do testování zařadí pouze třídy, které prošli naší skolou od 1. třídy, takže byla z testování vyřazena 7. třída. Důvod tohoto vyřazení by byla neobjektivita výsledků, vzhledem k tomu, že 7. třída byla vytvořena z přicházejících žáků a ve škole byla v době testování 2 roky. Byly tedy testovány třídy, na jejich vzdělávání pracovala škola 3 a 5 let. Pro 7. a 8. třídu jsme se rozhodli, že budou žákům objednány testy Příprava k přijímacím zkouškám. Tato příprava byla objednána proto, aby škola poskytla žákům a rodičům formativní zpětnou vazbu. Na základě individuálních testů byla zpracována zpršva za český jazyk, která byla sdílena s rodiči i se žáky a měla za cíl dát možnost žákům i rodičům k naplánovaná další části přípravy na střední školy. 

Výsledky testování duben 2019 pro 3. třídu 

 

 

Hodnocení na 1. stupni probíhá pomocí map učebního pokroku - ve které hodnotí učitel společně s žákem. 

Hodnocení pak žák s učitelem prezentují před svým rodičem na tripartitní třídní schůzce.

Proto, abychom udrželi dobré temporytmy a začali trénovat na přijímací zkoušky na střední školy, pracujeme

se Scio testy.

Přehled po testech v 6. třídě 


  Název Zapojeno
žáků
Průměrný
percentil
Průměrná
úspěšnost
Průměrné
skóre
 
  Český jazyk 8 87 58 % 22,5 Detailní výsledky
  Matematika 8 94 81 % 24,3 Detailní výsledky
  OSP 8 84 66 % 29,5 Detailní výsledky
  SCATE AJ 6    

Národní testování

Celorepublikové srovnávání testování slouží naší škole pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a o možné porovnání s ostatními školami a postupnou přípravu našich žáků na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnazia.Ve škole probíhají testy z českého jazyka, matematiky, srovnávací test z anglického jazyka (scate) a ze všeobecných studijních předpokladů. V letošním roce probíhají či proběhnou ve škole testy ve 3. třídě - testování proběhne od 3. 4. do 27. 4. 2018 a v 7. třídě  proběhnou testy také ve stejném termínu. V 6. třídě testování již proběhlo v říjnu.Tyto testy jsou pro nás velkou pomůckou, která doplňuje svobodu naši školy a možnost vytvořit prostředípodporující rozvoj pozitivní atmosféry ve vzdělávání a zároveń mít pozitivní zpětnou vazbu pro rozvoj

kvalitní a společensky smyslupné budoucnosti našich žáků a získta tak pro školu kvalitní a nestrannou

zpětnou vazbu.

Testy do hodin

Naši učitelé také využívají ve škole, ale mohou používat i jako domácí přípravu testy do hodin.

Podzim 2019 - výsleky testů 9. třídy 

Matematika průměrný percentil 90, průměrná úspěšnost 77%, 

Obecné studijní předpoklady percentil 90, průměrná úspěšnost 78 %

Český jazyk je horší pecentil 59 a průměrná úspěšnost 53%. Jedná se o specifikum této třídy. 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí