Heřmánek online ŠVP v aplikovaných on line verzích

Vážení rodiče, jsme v 2. pololetí školního roku 2020/21 a znovu všichni distančně a online. 

 

Heřmánek online ŠVP v aplikovaných on line verzích

V online distanční výuce Heřmánek  jsou tyto pravidla, že všichni žáci a učitelé mají zapnuté kamery a zvuk a na všechny z nás je vidět a chodí do hodin včas. 

V online distanční výce učí škola Heřmánek předměty - český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie

Pouze v distanční výuce učí škola Heřmánek v druhém pololetí s motivací učitelů předměty jako  tělesná výchova, pracovní výchova a výtvarná výchova a umění probíhají doma bez nás, vlastním a přirozeným způsobem. Na konci školního roku to bude stejné jako u domácího vzdělávání. Budete nám předkládat porfolio z těchto předmětů a sami pak napíšete návrh slovního hodnocení.

Obsahem porfolia z výtvarné výchovy by měly být výtvarné práce, fotografie, grafické práce, ale fotky z přírodních aktivit dětí nějak spojených s výtvarnou aktivitou.

Obsahem porfolia z pracovní výchovy by měly být výrobky a nebo jejich fotky - vaření,pečení, domácí práce, štípání dřeva, práce na zahradě, lesní příbytky, lego, Kapla, cokoliv.
Obsahem porfolia z tělesné výchovy by měly být fotky domácího cvičení, procházek, také také třeba již zmíněné šťípání dříví, lezení po stromech a běh - pokud to je možné.
Obsahem porfolia z Umění (platí pro 8. a 9. třídu) jsou výtvarné aktivity a nebo aktivity grafické a nebo účast na hodinách HV on line - kontaktujte Pavla Pernicu pavel.pernica@skolahermanek.cz

Takový přístup nám umožní zajistit Vašim dětem postup do dalšího ročníku a také zajistit to, aby uměly všechno, co by umět měly.

Slovníček pojmů: 

Výuka distanční - je výuka mimo školu v jakékoliv formě. Ve většině je výuka vedena pouze zadáváním úkolů a jejich plnění doma bez přítomnosti učitele, i bez jeho přítomnosti on line 

Výuka online - je forma distační výuky, ale specialita této výuky je výuka, kdy žák s učitelem pracují v hodině společně na počítači a simulují práci v hodině, pomocí online připojení, učitel vede hodinu,  žák je doma. Právní zodpovědnost za žáka má rodina. 

Kombinovaná výuka - je výuka ve škole a zároveń distanční ve všech formách. 

 

Jak vytvořit rozvrh distačního online studia pro třídu, která přechází na distační vzdělávání (koordinace ŠVP do provozu školy). 

ŠVP Heřmánek - hodiny českého jazyka, matematiky a anglického jazyka se z rozvrhu do rozvrhu on line překlápějí rovným dílem pro každého žáka, je možné rozdělit třídu do několika skupin, ale pouze za podmínek, že stanovený počet hodin pro žáka zůstane zachován. 

                          - hodiny prvovědy- F, Ch, D, Z, Př se do rozvrhu překlápějí v plném rozsahu  s vyjímkou kdy je předmět 3 hodiny týdně, pak 2 hodiny on line a 1 hodina pouze distančně

                          - hodiny HV se mění za hodiny čtení v českém jazyk s asistentem

                          - hodiny TV se ruší, ale přesto učitelé motivují 

                          - hodiny VV, PV probíhají distančně zadáváním úkolů či motivací učitele - nejlépe skrze Facebookovou stránku Heřmánek Praha  a následně rodiče fotí výrobky dětí a vkládají do hodnotícího systému, který bude nastaven, na závěr školního roku učitelé hodnotí. 

Školní well-being  - co obor to 1 hodina týdně -  hodiny dramatické výchovy, etické výchovy a FIO probíhají, jako podpora především dobré pohody žáků. V případě duševní pohody žáků je možné rozdělit třídu na dvě skupiny při výuce těchto předmětů. Vzhledem k tomu, že hodina dramatické výchovy je zařazena v hodinách českého jazyka, je možné jí považovat i za hodinu českého jazyka i za hodinu well-beingu v online prostoru pouze 1 hodina týdně. 

 

                          

 

 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka