Inkluze ZŠ Heřmánek

Naše škola podporuje začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky a podporuje jejich rodiny v orientaci v českém školském systému. 

Inkluze ZŠ Heřmánek

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v ZŠ Heřmánek
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001389
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: 07_18_066
Název výzvy: OPPPR_49. výzva SC 4.2 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 (24,00 měsíců)


Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na na kombinaci následujících témat - personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Heřmánek prostřednictvím inkluze, a to formou personální podpory na pozici dvojjazyčného školného asistenta, který poskytne dočasnou podporu dětem/žákům s odlišným mateřským jazykem formou kontinuální práce s dětmi v kolektivu/třídě a ve výuce, kde je jazyk určitou bariérou v domluvě.
Zároveň bude tato snaha doplněna aktivitami rozvíjejícími spolupráci s rodiči, tedy odborně zaměřená a komunitní setkávání, vzhledem k tomu, že spolupráci s rodiči považujeme za klíčový prvek pro úspěšnou inkluzi dítěte/žáka do třídy.

Aktivity projektu

1. realizujeme projektovou výuku se zaměřením na tato témata
- Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků
- Aktivity na podporu rozvoje kompetencí žáků a studentů k udržitelnému jednání a rozvoje kulturního povědomí žáků

2. v rámci projektu na škole působí ve výuce dvojjazyčný asistent na podporu žáků s OMJ.

3. pořádáme odborná setkání a komunitní setkávání - termíny setkání se nachází v kalendáři školních akcí v Edupage
- termíny setkání otevřených pro širokou veřejnost:

17. 09 2019 od 16:00 do 18:00 setkání na téma "Prezentace projektových aktivit školy – začátek školního  roku"
16. 10. 2019 od 14:30 do 16:30 setkání na téma "Komunitní zahrada ZŠ Heřmánek"
24. 06. 2020 od 17:00 do 19:00 setkání s tématem "Prezentace a hodnocení přínosu projektových aktivit školy – konec školního roku"

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Kalendář Teen
Kalendář 1. stupeň

Kontakt