FacebookFacebook
EduPage

Podpora inkluze v ZŠ Heřmánek II

Naše škola podporuje začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky, podporuje jejich rodiny v orientaci v českém školském systému a rozvíjí znalosti svých pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního prostředí školy. 

Podpora inkluze v ZŠ Heřmánek II

Název projektu: Podpora rozvoje inkluzivního prostředí v ZŠ Heřmánek prostřednictvím inspirace ze zahraničí

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002028
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: 07_19_071
Název výzvy: OPPPR_49. výzva SC 4.2 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 (24,00 měsíců)


Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy,vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží, komunitní aktivity s rodiči/zákon.zástupci žáků,projektová výuka a podpora inkluzivního prostředí školy.

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Heřmánek prostřednictvím inkluze, a to formou personální podpory na pozici dvojjazyčného školného asistenta, který poskytne dočasnou podporu dětem/žákům s odlišným mateřským jazykem formou kontinuální práce s dětmi v kolektivu/třídě a ve výuce, kde je jazyk určitou bariérou v domluvě.
Zároveň bude tato snaha doplněna aktivitami rozvíjejícími spolupráci s rodiči, tedy odborně zaměřená a komunitní setkávání, vzhledem k tomu, že spolupráci s rodiči považujeme za klíčový prvek pro úspěšnou inkluzi dítěte/žáka do třídy.
Úspěšnou inkluzi vidíme i v dalším rozvoji našich pedagogických pracovníků na zahraničníh stážích.

 

Aktivity projektu

1. realizujeme projektovou výuku se zaměřením na toto téma:
- Propojování aktivit multikulturní výchovy s průřezovými tématy enviromentální výchovy

2. v rámci projektu na škole působí ve výuce dvojjazyčný asistent na podporu žáků s OMJ.

3. pořádáme odborná setkání a komunitní setkávání - termíny setkání se nachází v kalendáři školních akcí v Edupage
- termíny setkání otevřených pro širokou veřejnost ještě upřesímeme

4. budeme realizovat zahraniční stáže našich pedagogických pracovníků, kteří prohloubí své dosavadní znalosti a zkušenosti získáváním inspirace ze zahraničního prostředí, především ze Spojeného království.  

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí