FacebookFacebook
EduPage

Šablony III ZŠ Heřmánek

Naše škola realizuje projekt, který podporuje: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podporu rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí a dbá na spolupráci s veřejností.

Šablony III ZŠ Heřmánek

Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Heřmánek - Šablony III.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022022
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_081
Název výzvy: Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP
Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023 (22,00 měsíců)

Podporované aktivity:

Projektový den ve výuce: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Realizovaný projektový den mimo školu: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Realizovaná výuka s ICT: Cílem aktivity je rozvoj  komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí